Ισχύει από 25 Μάϊου 2018

1. ΣΚΟΠΟΣ

Το Motocosmos.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμπιστοσύνη των πε-λατών είναι ιδιαίτερης σημασίας. Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη αυτή θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέ-τηση σας, την ενημέρωση σας για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής μπορείτε να ενημερώσνεστε για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής: «Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο. «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» εί-ναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό του Motocosmos.gr για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Το Motocosmos.gr αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τη σωστή χρήση των προ-σωπικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της ορθής λειτουργίας και είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε και μπορεί να αφορούν πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές. Για το λόγο αυτό:

• δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών,

• διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς,

• παρέχει προς τους πελάτες της ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους

• χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών της

• συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με βάση αυτές τις αρχές ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα:

Συλλογή και επεξεργασία Τo Motocosmos.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό της εκτέλεσης παραγγελίας που τοποθετείται από το υποκείμενο και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Ενημέρωση

Το Motocosmos.gr έχει δημιουργήσει διάφορα κανάλια ενημέρωσης των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παρέχει πάντοτε σαφή και πλήρη ενημέρωση προς τα υποκείμενα για το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Μέσω αυτών των καναλιών ενημέρωσης, τα υποκείμενα των δεδομένων λαμβάνουν σαφής πληροφορίες, πέρα από το σκοπό της επεξεργασίας. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην σχετική ενημέρωση μέσω στη διεύθυνση www.motocosmos.gr.

Διαχείριση επεξεργασίας

Το Motocosmos.gr παρέχει στα υποκείμενα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαχειρίζονται τα ίδια την μορφή επεξεργασίας που επιθυμούν και αν την επιθυμούν. Παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη συναλλακτική σχέση που τη συνδέει με τα υποκείμενα των δεδομένων, τη δυνατότητα στα υποκείμενα να συναινέσουν ή να άρουν κατά περίπτωση τη συναίνεσή τους. Η διαγραφή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων μπορεί να γίνει μετά από την αποστολή ανάλογου αιτήματος στο info@motocosmos.gr.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Το Motocosmos.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Το Motocosmos.gr μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας, πλην όμως σας δίνετε η δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τυχόν προωθητικές ενέργειες αποστέλλοντας ανάλογο αίτημα στο info@motocosmos.gr. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Το Motocosmos.gr δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με το Motocosmos.gr, εκτός αν εσείς έχετε επιλέξει τη διατήρησή τους δημιουργώντας λογαριασμό για ευχερέστερη διαχείριση των παραγγελιών σας, των επιθυμητών, των συγκρίσεων και λοιπών λειτουργιών που παρέ-χονται, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέτρα ασφαλείας

Το Motocosmos.gr έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους που απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, προκειμένου να εκτελέσουν την παραγγελία σας ή να σας ενημερώσουν σχετικά με την εξέλιξή της. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Επικαιροποιημένα δεδομένα

Το Motocosmos.gr προσπαθεί πάντοτε να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, πλήρη και σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται, χωρίς να λαμβάνονται περιττές πληροφορίες που δύναται να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση/προσωποποίηση του υποκείμενου από τρίτους.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο 2 άτομα, ο ιδιοκτήτης του Motocosmos.gr και ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος, και μόνο τους προαναφερθέντες σκοπούς της εκτέλεσης παραγγελίας (μέχρι πέρατος) και τυχόν ενημερωτικών ενεργειών. Το Motocosmos.gr δεν συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες για σκοπούς επικοινωνίας, διαφήμισης, ενημέρωσης στις οποίες να γνωστοποιούνται προσωπικά δεδομένα.

Άσκηση δικαιωμάτων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Το Motocosmos.gr δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

3. Γενικά θέματα

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Μέσω της ιστοσελίδας της Motocosmos.gr μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών (όπως πχ YouTube, για τα βίντεο που χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρουσίαση προϊόντων). To Motocosmos.gr δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

COOKIES

Το Motocosmos.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

To Motocosmos.gr χρησιμοποιεί cookies στον παρόντα δικτυακό τόπο για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Αναγκαία cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επισκεφθείτε τους δικτυακούς μας τόπους. Επιτρέπουν για παράδειγμα την πλοήγηση στις διάφορες ενότητες του δικτυακού τόπου ή τη συμπλήρωση φορμών. Εάν προβείτε σε απόρριψη των cookies, ορισμένες ενότητες του δικτυακού τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

2. Λειτουργικά cookies

Τα λειτουργικά cookies είναι αυτά που σας εξασφαλίζουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και τις ρυθμίσεις σας όσον αφορά τα αγαπημένα.

3. Cookies επιδόσεων

Για σκοπούς παρακολούθησης των επιδόσεων, χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετι-κά με τη χρήση των δικτυακών μας τόπων από τους επισκέπτες με στόχο, αφενός, την ικανοποίηση περισσό-τερων αναγκών των επισκεπτών και τη βελτίωση του περιεχομένου των δικτυακών μας τόπων και, αφετέρου, τη διευκόλυνση της χρήσης των δικτυακών μας τόπων.

4. Cookies τρίτων

Τα λεγόμενα cookies «τρίτων» ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Ως εξατομικευμένες διαφημίσεις νοούνται διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την περιοχή ή τις προτιμήσεις σας. Με τη χρήση των cookies τρίτων δεν συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με την ταυτότητά σας. Την τρέχουσα περίοδο το Motocosmos.gr σεβόμενο τους διαδικτυακούς επισκέπτες του, δεν συνεργάζεται με καμία εταιρεία προώθησης προϊόντων μέσω εξατομικευμένων διαφημίσεων.

5. Ενσωματωμένο περιεχόμενο

Ο παρών δικτυακός τόπος ορισμένες φορές παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω ενός συνδέ-σμου στον οποίο ο χρήστης κάνει κλικ. Κατά την επίσκεψή σας στους εν λόγω εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, είναι πιθανό να δημιουργούνται cookies και από αυτούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία cookies στους εν λόγω δικτυακούς τόπους, το Motocosmos,gr σάς προτείνει να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων. Διαγραφή ή αποκλεισμός cookies Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&hlrm=nl

Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn?redirectlocale=el&s=cookies&r=5&as=s&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Όταν απενεργοποιείτε τη χρήση των cookies, πρέπει να θυμάστε ότι κάποια γραφικά ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά ή ότι μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένες ενότητες του δικτυακού τόπου.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή μίας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα Motocosmos.gr αποδέχεστε τη διατήρηση των παρακάτω δεδομένων:

- Όνομα

- Επώνυμο

- email

- Διεύθυνση (πλήρης)

- Τηλέφωνα

- Όνομα χρήστη (username), δυνητικά σε περίπτωση που επιθυμείτε δημιουργία λογαριασμού

- Συνθηματικό (password), σε συνδυασμό με το όνομα χρήστη

- Τρόπο αποστολής (για την εκάστοτε παραγγελία)

- Τρόπο πληρωμής (για την εκάστοτε παραγγελία)

- Προϊόντα επιλογής (για την εκάστοτε παραγγελία)

- Λοιπές πληροφορίες σχετικές με την εκάστοτε παραγγελία